2013. május 9., csütörtök

Az energiamegmaradás törvénye

Nikola Tesla munkásságával kapcsolatban a legtöbb felröppent híresztelés arról szól, hogy a tudós és feltaláló állítólagosan megalkotott olyan szerkezet(ek)et, amelyek külső energiautánpótlás nélkül képesek voltak működni, sőt még többletenergiát is termelni. Ezen az állításon, ha élne,vélhetőleg maga Tesla mosolyodna el a legjobban, mert pont ő volt az, aki gépies racionalitással vizsgálta a természetet, állapította meg törvényszerűségeit, és alkalmazta azokat találmányaiban, hihetetlen mértékben bővítve ezáltal tudományos ismereteinket. Ahhoz, hogy megértsük, mit, miért és hogyan alkotott Tesla, meg kell értenünk azokat az alapvető fizikai törvényeket, amelyeket megtanultunk ugyan az iskolában, de nem biztos, hogy összefüggéseiben is át tudjuk látni őket. Ezek közül a törvények közül az egyik legfontosabb az energiamegmaradás törvénye. Bár hétköznapinak tűnhet ennek ismerete, de ez a törvény egy származtatott összefüggés. Megértéséhez célszerű visszafejteni keletkezését, azaz visszafelé haladni az időben, és megismerni keletkezésének körülményeit.
Nikola Tesla és a vezeték nélküli lámpájaHa feltesszük a kérdést, mi is az energia, akkor a megtanult válasz rá, hogy a munkavégző képesség mértéke. Talán kissé iskolásnak tűnhet ez a megfogalmazás, azonban mégis rendkívül kifejező. Tovább boncolva ugyanis ezt a fogalmat, a munkavégzés mindig valamilyen út (elmozdulás) mentén történő erőhatást jelent. Az energiamegmaradás törvénye tehát az erőhatások vizsgálatából és bizonyos igaznak vélt logikai megállapításokból jött létre. Az erőhatások vizsgálatának a legalapvetőbb törvényszerűsége Newton harmadik törvénye, mely szerint a hatóerővel szemben mindig fellép egy ellentétes irányú, de ugyanolyan nagyságú ellenerő. Ezt az összefüggést fejezi ki a hatás-ellenhatás törvénye. Ez a törvény nemcsak egy fizikai összefüggés, hanem mint axióma, a logikus gondolkozás ismérve is. Ugyanakkor az energiamegmaradás törvénye nem azonos a hatás-ellenhatás törvényével, hanem az utóbbinak egy zárt rendszerre szűkített változata. Ha ugyanis az a rendszer, amiben az erőhatásokat vizsgáljuk zárt, azaz ismerjük az összes hatóerőt, akkor kijelenthető, hogy az ellenerők által végzett munka ugyanakkora, mint a hatóerők által kifejtett munkavégzés. Más megfogalmazásban egy zárt rendszerben minden hatóerő ki van egyensúlyozva egy ellentétes irányú ellenerővel. A gyakorlati életben és a legtöbb esetben a vizsgálat tárgya egy zárt rendszer,egy ilyenben pedig sokkal egyszerűbb az egyes energiafajtákat meghatározni, mintsem a számtalan ható-, és ellenerő által végzett munkákat összesíteni. Történelmileg sokáig tartott, de végül is kísérletileg is sikerült igazolni azt a logikai alapigazságot, hogy bármilyen erők is hatnak egy zárt rendszerben (elektromos, mágneses, elektromágneses, gravitációs stb.), az általuk végzett összes munka mindig állandó marad. Az energiamegmaradás törvénye jóllehet történelmileg elkülönülve jött létre, de valójában a hatás-ellenhatás törvényéből született, érvényességének megkérdőjelezése ezért mindenképpen logikailag hibás gondolkozásra utal. Az energiamegmaradás törvénye ugyanakkor a gyakorlati alkalmazásokra is irányadó. Egy zárt rendszerben az energia nem vész el,csak átalakul. Ebből következőleg energiát nem lehet termelni vagy előállítani, csupán átalakítani lehet egyik fajtából a másikba. Ebben az összefüggésben mint minden más a világunkban, maga az anyag is az energia egyik megjelenési formája.

Mindenképp érdemes megemlíteni, hogy a munkássága során még maga Tesla is félreértette egyszer az energiamegmaradás törvényének Carnot által a hőtani folyamatokra átfogalmazott főtételét, de soha egyetlen esetben sem vonta kétségbe a hatás-ellenhatás törvényét, és pont ez vezette el a fizikai valóság működésének mélyebb megértése felé. Mivel kísérletei közben sérülni látta ezt az összefüggést (és így az energiamegmaradás törvényét is), ezért feltételezte, hogy bizonyos esetekben a környezetünk nem fogható fel zárt rendszernek! A radioaktivitás és a kozmikus sugárzás tanulmányozásánál számára ezért egyértelmű volt, hogy az atomok ezekben az esetekben nyitott rendszerként viselkednek, és az általuk kisugárzott energia nem az atomok sajátja,hanem külső forrásból származik. Azaz az atomok nem örökmozgók, és még csak nem is termelik az energiát, hanem felveszik azt a környezetükből, és bizonyos mértékben raktározzák is: Tesla ezt így magyarázta: „Amikor felfedezték a radioaktív sugarakat, a kutatók azt hitték róluk, hogy azok az atomenergia rezgések formájában felszabaduló megnyilvánulásai. Ez az előzőek fényében képtelenség volt számomra, és arra a következtetésre jutottam, hogy azokat valamilyen külső elektromos részecskékből álló hatás kelti… Az anyagban nincs más energia, csak az, amit a környezetéből befogad.”

Ha meg kívánjuk érteni, esetleg tovább szeretnénk vinni Tesla munkásságát, akkor meg kell értenünk gondolkodásmódját, ami egyet jelent a természet működésének józan megismerésével. Erről a "józanságról" saját maga ekképpen vélekedett:

„A tudósok Franklin-tól Morse-ig józan gondolkodók voltak, és nem alkottak téves elméleteket. A mai tudósok a józanság helyett elmélyülten gondolkodnak. Józannak kell lenni a hibátlan gondolkodáshoz, mivel gondolkozhat valaki elmélyülten, mégis lehet, hogy teljes tévedésben van. A mai tudósok helyettesítették a kísérleteket a matematikával, és egyenletről egyenletre vándorolnak, végül felépítenek egy olyan alkotmányt, aminek semmi köze a valósághoz.”Ahhoz, hogy a fizikai világ működéséről szóló elgondolásaink józanak maradjanak, elengedhetetlen az energiamegmaradás és a hatás-ellenhatás törvényének teljes mélységében való ismerete és megértése. Sőt ezek vezetnek el Tesla találmányainak megértéséhez, és új energiaforrások feltárásához is. Tesla ugyanis nem a semmiből és még csak nem is az éterből, aminek létezését egyébként bizonyította, akart energiát nyerni, hanem a környező közegből:„Van valami jobb is, amiért dolgozhatunk, egy sokkal nagyobb feladatot is megvalósíthatunk. Ki kell fejlesztenünk olyan módszereket, amelyekkel energiát nyerhetünk azokból a raktárakból,amelyek mindig kimeríthetetlenek maradnak, és tökéletesítenünk kell azokat az eljárásokat, amik nem járnak semmilyen anyagfelhasználással és pazarlással.” Az előzőek fényében tehát, ha energiát akarunk "előállítani", akkor az energiamegmaradás és a hatás-ellenhatás törvényének értelmében olyan erőhatásokat kell feltárnunk, amelyek valamilyen módon számunkra is hasznos munkát képesek végezni. Persze ehhez pontosítani kell, mi is az a fogalom, hogy erőhatás. Az erő meghatározása úgy szól, hogy az nem más, mint a gyorsítóhatás, a kölcsönhatás mértéke. Ez persze elsőre nem sok gyakorlati alkalmazást sugall. Továbbgondolva azonban ezt a meghatározást, két lényeges támpontot kaphatunk. Egyrészt erőhatás csak valamilyen kettősséget felmutató (hőmérsékletében, nyomásában, sűrűség, elektromos, mágneses vagy elektromágneses tulajdonságában, stb. különböző) anyaghalmazok között jöhet létre. Másrészt ezek között a különböző tulajdonságú anyaghalmazok között energiaáramlást, munkavégzést,kölcsönhatást, azaz a kettősséget csökkentő folyamatot kell létrehozni, vagy ha már létezik egy ilyen folyamat, akkor abba a számunkra is hasznos munkát végző gépet kell becsatlakoztatni. Jelenleg ezen az elven működik az összes energiatermelő berendezés a világon, a gőz- és gázgenerátorok, a szélgenerátorok, a hullám- és ár-apály erőművek, a különféle napenergia hasznosító berendezések, de még a fosszilis tüzelőanyagú illetve az atomerőművek is. Ezeken kívül azonban az előző elgondolás és a józan gondolkodás segítségével a természetben lezajlódó egyéb folyamatokból is energiát nyerhetünk úgy, ahogy azt Nikola Tesla a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan már több mint 100 évvel ezelőtt megfogalmazta: „Mindannyian a végtelen világűrben száguldunk valami elképzelhetetlenül nagy sebességgel. Körülöttünk minden forog és mozog, mindenhol energia van. Léteznie kell egy olyan módszernek, amellyel ezt az energiát sokkal közvetlenebbül is fel tudjuk majd használni. Amikor képesek leszünk fényt nyerni a közvetítő közegből, amikor elektromos teljesítményt tudunk kicsatolni belőle, amikor mindenféle energiához nehézség nélkül hozzájutunk az energia kimeríthetetlen raktárából, akkor az emberiség óriási léptekkel fog majd előrehaladni. Szakadatlanul gondolkodtam és munkálkodtam ezen a területen, és örömmel mondhatom, hogy elegendő elméleti és kísérleti bizonyítékom van ahhoz, hogy reménnyel, sőt bizonyossággal töltsön el az a tudat, hogy az évekig tartó erőfeszítéseimet siker koronázza, és rendelkezni fogunk egy olyan új energiaforrással, ami még a vízenergiát is felülmúlja, mert egyszerű berendezésekkel mindenütt, csaknem állandó és korlátlan mennyiségben rendelkezésünkre fog állni.”Teslának minden jel szerint sikerült megvalósítania életcélját, és egy olyan gépet tudott alkotni, amelyet hozzákapcsolt az Univerzum szakadatlanul forgó fogaskerekeihez: „Ha eljön az ideje, akkor először a működésének tudományos alapelveit hozom nyilvánosságra. Később pedig megmutatom a gyakorlati alkalmazását egy áramtermelő berendezés formájában. Ha sikerrel járok, a világ olyan (áramtermelő) gépeket fog látni, amelyekhez képest a mai legnagyobb turbógenerátorok csak játékszerek lesznek.” Nikola Tesla, mint látható, kijelölte a korlátlan energiaforrások felé vezető utat, már csak rajtunk múlik, hogy kellően józanul tudunk-e gondolkozni ahhoz, hogy megértve és alkalmazva a természet törvényeit, célba is érjünk rajta.

2013. május 1., szerda

Nikola Tesla - A piramisok rejtett titkaiA piramisok, mint tudjuk, beavatási szentélyek. A videó viszont mesél ezen csodálatos építmények egyéb rejtett titkairól, ahogy az őket használó ősi civilizáció embereiről is. Nikola Tesla, a zseni tudós, aki mint az egyiptomiak, jóval megelőzte korát, találmányait az ősi tudás felhasználásával alkotta meg. A film szemfelnyitó és igen tanulságos, olyan információkat közöl, melyekről mindenkinek tudnia kell.


10 dolog ami megváltoztatta a világunkat


„Generációk óta, az életünket egy erő hajtja,amely bármely pontján megtalálható az univerzumnak.” Nikola Tesla, 1892


Nikola Tesla végre kezdi magára vonzani a figyelmet és komoly vitákat kirobbantani a halála után csaknem 70 évvel. Ki is volt ő igazából?

Tudjuk hogy abban az időben üldözték az energia hajhász brókerek – névegesen Thomas Edison, akiről mellékesen azt tanították nekünk az iskolában, hogy ez igazi géniusz.

Tesla halála után 1943 Január 7. az Amerikai kormány beköltözött a laborjába és elkobozta az összes tudományos kutatását, így a mai napig sem került nyilvánosságra az összes kutatása.


A vállalati és az állami üldöztetése mellet,legalább egy komoly jele lehet Nikola Tesla becsületességének: saját kezével tépte össze Westinghouse,volt milliárdos hatalmas összegű "támogatói" csekkjét.


De vessük egy pillantást arra, hogy mit is adott Nikola Tesla a világunknak.

Oly módon változtatta ( és méginkább változtathatta volna ) meg a bolygó arculatát, ahogyan soha többé senki sem fogja!


1. Váltakozó áram


Ez az ahol minden elkezdődött és ami végül felkavarta az 1893-as World Expot Chicagoban. A háború után egyre többször hangzott el a különbség Edison és Tesla látásmódja között; ahogyan elképzelték a villamos energia előállítását,majd későbbi forgalmazását.

Miután Tesla kivilágította a Niagara Vízesést a világkiállításon, a csatát megnyerte. Tesla többfázisú AC rendszere kiütötte a nyeregből Edison DC rendszerét ezáltal a világ is hatalmas előrelépésre tett szert. Tesla sikerének köszönhetően hatalmas vagyonra tett szert. Edison kiégett emberré vált miután JP Morgan elvette tőle a vállalatát. A feltalálót ez annyira megtörte,hogy a megtagadta a további munkát az elektromos árammal. Edison, minden idők második legnagyobb feltalálója és egyben gyermekzseni, a bankárok harapását elsőnek élvezhette. Láthatjuk hogy Edisont gazembernek kikiáltani teljesen butaság. Más erők felelősek Tesla elnyomásáért.

 
2. Fény 


Persze nem magát a fényt találta fel de ő találta ki, hogy hogyan lehetne hasznosítani és szabadalmaztatni.

Tesla fluoreszkáló lámpákat  alakított ki a laborjában, így 40 évvel megelőzve saját korát. A világkiállításon Tesla fogta az üvegcsöveket és híres tudósok nevére hajlította őket tulajdonképpen ezek voltak az első neon fények a világon. 


Azonban mégis a Tesla tekercs a leginkább figyelemre méltó felfedezése.


A Tesla tekercset az ipar minden bizonnyal azért szerette volna elnyomni, mert mindössze a Föld saját mágneses energiáját használta. Minden,amire szükség volt csupán egy olyan vevő,ami képes fogni a tekercs által keltett energiát.Tesla x-ray

3. Röntgensugarak


Az elektromágneses és az ionizáló sugárzás népszerű téma volt az 1800as évek kutatói számára,de Tesla ezen felül a teljes színskálát vizsgálta.


A „Kirlian photography” fejlesztésében és munkálataiban Tesla központi szerepet játszott. Ennek a találmánynak a lényege; hogy képes dokumentálni az életerőt színek formájában. Ezt az újítását napjainkban az orvosi diagnosztikában használják.

Az x sugarak, mint oly sok Tesla újítás eredeztethetik a hitet,hogy minden amire szükségünk van az univerzumban mindössze annyi,hogy megértsük a körülöttünk lévő virtuális dolgokat minden időben. Fontos rájönnünk arra is,hogy ki kell tárnunk az elménket a világ felé,és végre értékelnünk kell a hatalmas veleszületett képességeinket.


US 645576 

4.Rádió

A legtöbben még mindig úgy hiszik, hogy Guglielmo Marconi találta fel a rádiót.Ugyanakkor a legfensőbb bíróság 1943-ban felülbírálta Marconi szabadalmát,ugyanis bebizonyosodott, hogy Tesla már évekkel korábban tervekkel állt elő. A rádiójelek más frekvencián működnek,így szükségük van egy adóra és egy vevőre. Ezt Tesla 1893-ban bizonyította be,egy bemutató közben még a „The National Electric Light Association” előtt.1897-ben Tesla két szabadalmat nyújtott be US 645576 és a US 649621. Azonban 1904 az Amerikai Szabadalmi Hivatal visszavonta döntését,miszerint Teslának ítéli a rádió szabadalmaztatásnak a jogát. Így tehát a szabadalmi jog a rádió feltalálásáért Marconi kezében landolt. ( Esetleg volt erre valamiféle befolyása Marconi pénzügyi támogatóinak? Név szerint: Thomas Edison és Andrew Carnegie) 
US 649621Ez lehetővé tette az amerikai kormány számára,hogy ne kelljen jogdíjat fizetnie Tesla találmányáért. Inkább a könnyebb utat választották: újabb találmányától fosztották meg Teslát.

Patent No. 613808 

5.Távirányító


Ez a találmány úgymond a rádió „kistestvére” ( a távirányító az adó, a tv a vevő) a Patent No. 613808 volt az első távvezérelt modellhajó amelyet 1898-ban mutatott be. A hajó több nagy akkumulátorból, rádió jelekkel vezérelt kapcsolókból, propellerből, kormánylapátból, és kicsinyített világításból állt. Bár ezt a technológiát nem használták széles körben egy ideig, hiszen a hadsereg kisajátította és úgynevezett távirányítós háborúra használta.
  ( itt látható hogy kinek is van a legnagyobb hatalom a kezében. )A rádióvezérelt tankokat a németek mutatták be a második világháborúban és a fejlesztések ezen a területen megváltoztatták az emberek szerepét a háborúban.
Elektromotor

6. Elektromotor


Tesla találmánya az elektromos motor,amely végül népszerűsítette és végre az ő nevét viselte.


Bár a műszaki előírások különbőztek az eddigi autókétól de Tesla találmánya által az emberiség egy hatalmas előrelépésre tehetett volna szert. Ez az autómotor a mágneses mezőt használta üzemanyagként. Azonban a találmánya 1930-ban a gazdasági válság miatt feledésbe merűlt.


Mindazonáltal alapvetően megváltoztathatta volna a tájat amit ma természetesnek vesznek: ipari ventilátorok, háztartási gépek, szivattyúk,szerszámgépek, lemezmeghajtók illetve kompresszorok stb…
7.Robotika


Tesla elméjét vezette az az elképzelés,hogy minden élőlény a külső impulzusok által vezérelt lény.


Így kezdte:
„Minden gondolatommal és napi rutinommal bizonyíthatom saját meggyőződésemet, hogy én egy automata erővel felruházott lény vagyok,amely csupán külső ingerekre reagál”


Így született meg a robot koncepciója. Ugyanakkor az emberi elme jelen van, Tesla úgy gondolta, hogy az emberi másolatok esetleges korlátozásra szorulnak ( mármint az emberi robotok). Mindazonáltal Tesla szégyen nélkül karolt fel minden,amiből intelligenciát lehetett kinyerni. Elképzelései szerint a jövőben töltött intelligens autók,robot emberi társak és egyéb autonóm rendszerek alkották volna világunkat.8.LézerTesla találmánya a lézer lehet az egyik legjobb példa a jó és a rossz összeköttetésére az emberi elmén keresztül. A lézereket átalakították, hogy sebészeti célokra is használhassák, ez a felhasználási módja rendkívül hasznos a társadalom számára. Rengetek felhasználási módja van még ezen felül. Azonban ez a fejlesztés beléptünk a Sc-fi világába.
9 és 10 egyben Vezeték nélküli kommunikáció és a határtalan ingyen energia


Ez a két dolog elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz, hiszen ez a kettő volt az utolsó csepp a pohárban a hatalmi elit számára. Ez azt bizonyítja mekkora hatalma van a felsőbb rétegeknek.

- Valamit ingyen adni?

- Soha!

J.P Morgan 150 ezer dollárral támogatta Teslát, hogy megépítsen egy tornyot,mely az univerzum természetes frekvenciáit használja adatok továbbítására;köztük számos információt,képeket, hangüzenetet és szöveget.

Ez jelenthette volna a világ első vezeték nélküli kommunikációját;de elvonatkoztatva a vezeték nélküli technológiától: a lényege az egésznek annyi,hogy az univerzum tele van szabad energiával Amit INGYEN és bérmentve lehetne használni. Ezt úgy képzelhetjük el,mint ahogy a internet összeköti az embereket szerte a világon.

Lényegében 0 és az 1-es szám alkotja az egész univerzumot,beleértve az emberi szövetek összeköttetését, így nem nehéz megérteni, hogy mennyire összefügg minden mindennel. Nikola Tesla úgy vélte, hogy az egyének képesek arra, hogy átvegyék és továbbítsák az adatokat virtuálisan, mégis ingyenesen bármiféle energia befektetés nélkül.De tudhatjuk a történet végét…

Teslának több ezer más ötlete és találmánya lehetett,amelyet továbbra is titkolnak az emberiség és a kutatók elől.

Vessünk egy pillantást arra, hogy mennyi dolgot szeretett volna szabadalmaztatni és valójában mennyire próbálták őt elnyomni. Nyilván mindannyian úgy érezhetjük,hogy Nikola Tesla további műszaki és tudományos kutatásait nyilvánosságra kell hozni a vita és a nagyipari elnyomás helyett. Fontos lenne az oktatási intézményekben is arra, hogy tudatában legyenek annak, hogy mekkora hatalma van az univerzum energiájának. Készen kell arra állnunk, hogy elfoglaljuk az ingyen energiát és a hatalmat a brókerek kezéből együttes erővel.Nikola Tesla műszaki és tudományos kutatásának a csúcsa a Wardenclyffe amely az ionoszféra és a villamos energia együttes erejét használja az információ szabad áramlására.
Wardenclyffe torony